Lamda: Αύξηση 42% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη α’ τριμήνου

από Philippos

Σημαντική βελτίωση των μεγεθών της κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2022 η Lamda Development, κατά το οποίο τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα της παρουσίασαν αύξηση κατά 42% στα 13,1 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά σημεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της Lamda έχουν ως εξής:

Σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων:
κέρδη €15,4εκ (+59% έναντι του 2021)
Κέρδος από την αποτίμηση Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων: €16,1εκ.
Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA: κέρδη €20,7εκ (+167% έναντι του
2021)
Καθαρά αποτελέσματα (μετά από τόκους, φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας): ζημία
€7,7εκ (έναντι ζημίας €6,8εκ το 2021)
Αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα (μετά από τόκους, φόρους
& δικαιώματα μειοψηφίας): κέρδη €9,1εκ (έναντι ζημίας €0,8εκ το 2021)
Πιο αναλυτικά, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, της LAMDA Development (η “Εταιρεία”) για το Α’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε ζημία €7,7εκ έναντι ζημίας €6,8εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2021.
Εξαιρουμένων των εξόδων για το έργο του Ελληνικού (€8,5εκ) και των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα (€8,3εκ), τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδος €9,1εκ (έναντι ζημίας €0,8εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2021).

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 31.03.2022 ανήλθε σε €1.353εκ (ήτοι €7,72 ανά μετοχή), οριακά χαμηλότερα (-0,6%) έναντι της 31.12.2021.

Επισημαίνεται ότι τόσο τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα όσο και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση ποσού €16,1εκ που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων του Ομίλου (σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. την 31.03.2022, καθώς η προγραμματισμένη επανεκτίμηση είναι την 30.06.2022).

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών του Α’ Τριμήνου 2022, ανήλθαν σε €13,1εκ παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 42% έναντι του 2021. Η εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων.

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το Α’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €15,4εκ, αυξημένα κατά 59% έναντι του 2021. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Α’ Τρίμηνο 2021 είχε επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω (α) της αναστολής λειτουργίας τους για συνολική περίοδο περίπου 2 μηνών και (β) της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα (κατά ποσοστό 40%) των καταστηματαρχών/μισθωτών για το σύνολο της περιόδου του Α’ Τριμήνου (Ιανουάριος – Μάρτιος). Το Α’ Τρίμηνο 2022 τα Εμπορικά Κέντρα λειτούργησαν με ελάχιστους μόνο περιορισμούς λόγω της πανδημίας ενώ δεν εφαρμόστηκε καμία νομοθετικά προβλεπόμενη μείωση στα μισθώματα.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας, έχει διαπραγματευθεί νέες ή έχει προχωρήσει στην ανανέωση συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας με οικονομικούς όρους αντίστοιχους προ της κρίσης της πανδημίας, ενισχύοντας την αξία των Εμπορικών Κέντρων. Η αξία των Εμπορικών Κέντρων ανήλθε σε €889εκ την 31.03.2022, όπως προκύπτει από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή (Savills), αυξημένη κατά περίπου €17εκ (+2%) έναντι της αντίστοιχης αξίας την 31.12.2021.

Αναφορικά με τους βασικούς δείκτες των Εμπορικών Κέντρων για το Α’ Τρίμηνο 2022, επισημαίνονται τα εξής:

– Η μέση πληρότητα των Εμπορικών Κέντρων παρέμεινε αμετάβλητη έναντι της περιόδου προ της πανδημίας, σε επίπεδα περίπου 99%.

– Δεδομένης της ως άνω αναστολής λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων κατά το μεγαλύτερο διάστημα του Α’ Τριμήνου 2021, η σύγκριση των βασικών δεικτών των Εμπορικών Κέντρων πέρα από πρακτικά δυσχερής καθίσταται ουσιαστικά και άνευ αντικειμένου. Συνεπώς η σύγκριση των βασικών δεικτών δεν μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων

– Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των Εμπορικών Κέντρων το Α’ Τρίμηνο 2022, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην οικονομία αλλά και ειδικότερα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, παρουσίασε μείωση 18% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019. Επισημαίνεται όμως ότι η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 31% έναντι του 2019, επιβεβαιώνοντας την αυξητική τάση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Εξαμήνου 2021 μετά τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αναφορικά με την επίπτωση του έργου Ελληνικού στα αποτελέσματα του Ομίλου, επισημαίνονται τα εξής:

– Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA επιβαρύνθηκαν με συνολικά έξοδα για το έργο του Ελληνικού ύψους €8,5εκ (έναντι €6εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2021) καθώς η Εταιρεία από τα τέλη Ιουνίου 2021 έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς προετοιμασίας και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της για το έργο του Ελληνικού.

Έκδοση Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) ποσού €230 εκατ.

Εν μέσω αντίξοων συνθηκών αγοράς (έντονες πληθωριστικές πιέσεις και άνοδος επιτοκίων, γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση), η Εταιρεία ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2022 μέσω Δημόσιας Προσφοράς, την έκδοση του πρώτου της Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) ύψους €230εκ (7ετούς διάρκειας με επιτόκιο 4,70%), με τη συμμετοχή άνω των 14.000 Ελλήνων επενδυτών καταγράφοντας νέο ρεκόρ συμμετοχής επενδυτών σε ομολογιακή έκδοση και με σημαντική υπερκάλυψη (3,12 φορές).

Τα αντληθέντα κεφάλαια του Πράσινου ομολόγου θα διατεθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμες κατηγορίες Πράσινων επενδύσεων όπως είναι η ανάπτυξη Βιώσιμων Κτιρίων και βιώσιμων αστικών εξωτερικών χώρων, η Πράσινη Ενέργεια και οι Έξυπνες Πόλεις Την 13.07.2022 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 230.000 ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (κωδικός διαπραγμάτευσης: “ΛΑΜΔΑΟ2″/”LAMDAB2”).

Σημαντικές εξελίξεις σχετικά με τα Εμπορικά Κέντρα
Τον Ιούνιο 2022, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι απέκτησε, από κοινού με την ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ, την LIMAR S.A., εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) η οποία κατέχει οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 72.121 τ.μ., στρατηγικά τοποθετημένα δίπλα στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 20% στο SPV ενώ η ORILINA PROPERTIES το υπόλοιπο 80%. Η ORILINA PROPERTIES και η Εταιρεία θα αναπτύξουν από κοινού το κυρίως οικόπεδο επιφάνειας 61.415 τ.μ., με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργιών με το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Το αναλογικό μερίδιο της Εταιρείας στο ποσό της συναλλαγής εξαγοράς ανέρχεται σε περίπου €1,5εκ.

Τον Ιούλιο 2022, η Εταιρεία ανακοίνωσε την εξαγορά του μειοψηφικού ποσοστού (31,7%) στη θυγατρική της LAMDA MALLS Α.Ε., το οποίο κατείχε η εταιρεία Wert Blue SarL, 100% θυγατρική της Värde Partners, έναντι τιμήματος €109εκ σε μετρητά από την εταιρεία L.O.V. S.M.S.A., 100% θυγατρική της Εταιρείας και ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens. Συνεπώς, η Εταιρεία απέκτησε τον απόλυτο έλεγχο της θυγατρικής LAMDA MALLS Α.Ε., η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών των εταιρειών LAMDA DOMI S.Μ.S.A. και PYLAIA S.M.S.A., ιδιοκτητριών των Εμπορικών Κέντρων Golden Hall και Mediterranean Cosmos αντίστοιχα.

Σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού
Πρόδρομες/προπαρασκευαστικές εργασίες & Έργα Υποδομών

– Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες (α) για την κύρια φάση κατασκευής των υποδομών, (β) για το Μητροπολιτικό Πάρκο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις, (γ) για την ανάπλαση και τη διαμόρφωση της παραλίας, (δ) για τον παραθαλάσσιο ουρανοξύστη κατοικιών Riviera Tower, (ε) για το Vouliagmenis Mall και για τις συναφείς αναπτύξεις εντός του Επιχειρηματικού Κέντρου (“Commercial Hub”) στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, (στ) για το Riviera Galleria (η εμπορική ανάπτυξη στη Μαρίνα Αγ. Κοσμά) και (ζ) για τις υπόλοιπες οικιστικές αναπτύξεις στο παράκτιο μέτωπο.

– Αναφορικά με τις εργασίες κατεδάφισης συγκεκριμένων κτισμάτων, στα τέλη Μαΐου 2022 ολοκληρώθηκε το 80% του συνολικού όγκου των κτιρίων προς κατεδάφιση. Το υπόλοιπο 20% του όγκου των κτιρίων θα κατεδαφιστεί κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων υποδομών της Α’ Φάσης του έργου.

Τον Απρίλιο 2022, η Εταιρεία ανακοίνωσε την επιλογή της κοινοπραξίας των εταιρειών Bouygues Batiment International και Intrakat ως σύμβουλο, ο οποίος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν από την κατασκευή, με τη μορφή του Early Contractor Involvement (ECI) για την ανέγερση του υψηλού κτιρίου κατοικιών στο παράκτιο μέτωπο, Riviera Tower. Οι εν λόγω συμβουλευτικές υπηρεσίες ECI παρέχονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατασκευή του Riviera Tower και αφορούν το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαχείριση κατασκευής του έργου.

Ο όμιλος AVAX, ως Κύριος Ανάδοχος για τα κατασκευαστικά έργα υποδομών της Α’ Φάσης στο Ελληνικό, ξεκίνησε τις σχετικές εργασίες από το Μάιο 2022. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα έργα υποδομών περιλαμβάνεται ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο, περιλαμβανομένης της υπογειοποίησης και του ανισόπεδου κόμβου της Λεωφόρου Ποσειδώνος, καθώς και η κατασκευή δικτύων κοινής ωφέλειας για την εξυπηρέτηση όλων των αναπτύξεων που προβλέπονται κατά την Α’ Φάση του έργου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα