Εκατοντάδες προσλήψεις σε Δήμους και Οργανισμούς

από fimotro

Μέσω δύο διαγωνισμών θα γίνουν 112 προσλήψεις συμβασιούχων στον Δήμο Αθηναίων. Σύμφωνα με την πρώτη, θα γίνουν 88 προσλήψεις ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Αθηναίων.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του οικείου δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία, καθώς και για το διδακτικό έτος 2020-2021 για συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω του οικείου δήμου που θα βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων κατόπιν χορηγηθείσας βεβαίωσης από τη σχολική μονάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση με Αριθμό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης 240735/29-10-2020 και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soxproslipsi@athens.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, έως σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 23:59.

Παράλληλα, η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Αθλησης για Ολους» περιόδου 2020/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, την οποία μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΑΝΔΑ www.opanda.gr και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά (λόγω Covid-19), συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα και όχι σε φωτογραφία, στο e-mail protokollo@opanda.gr., είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) Ακαδημίας 50, Τ.Κ. 10679 – Αθήνα, υπόψη Δ/νσης Αθλητισμού/Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού (για πληροφορίες, τηλέφωνο 2105284873-4). Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 13 Νοεμβρίου.

10 βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι στον Δήμο Νέας Ιωνίας

Το Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη 10 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του ΚΕΒΡΕΦΟ Αγίας Ολγας και Γαληνού 2, Τ.Κ. 14233 Νέα Ιωνία, ή ηλεκτρονικά στο kevrefo 20@ gmail.com.

Οι υποψήφιοι κατά την πρόσληψή τους πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας από γιατρό υγειονομικού κέντρου ή κρατικού νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα.

10 θέσεις στον Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας και 9 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων).

Οι ενδιαφερόμενοι για οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2651361335 και 2651361349 του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων & Προσωπικού του Δήμου Ιωαννιτών.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ταχυδρομική αποστολή, η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του δήμου (Καπλάνη 7 – 2ος όροφος), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τους υπαλλήλους Ευανθία Διαμάντη (τηλ. 2651361349) και Ανδρέα Μάστορα (τηλ. 2651361372) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

15 εργάτες στον Δήμο Νέας Προποντίδας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοίνωσε την πρόσληψη 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, έως και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Δαλαμπίρα Κων/νου ή κας Ευθυμιάδου Αννας (τηλ. επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533).

14 μηχανικοί στον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας).

Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Οικονομικών, 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, 2 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγοι), 7 ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών, 1 ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων και 1 ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 4 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και οι κωδικοί θέσης είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή:

Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 – Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις Δ. Γοριδάρη, Κ. Τέμπου και Μ. Μπαντή τηλ. 2310543860) από 8.00 π.μ. έως 14.00.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα