Τον Ιούνιο η πληρωμή για τους κομιστές επιταγών

από fimotro

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις του Fimotro.gr στο Google News

Ποιες επιχειρήσεις-κομιστές αξιογράφων έχουν δυνατότητα ένταξης στο μέτρο

Παρατείνεται έως και το τέλος Ιουνίου η προθεσμία πληρωμής των οφειλών στην εφορία για τους κομιστές επιταγών και λοιπών αξιόγραφων που έχουν «παγώσει» λόγω πανδημίας.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων μπορούν να γίνουν έως τις 9 Απριλίου και υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, ενώ σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης, επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, παρατείνονται έως και τις 30/6/2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών οι χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 1/2/2021 έως 28/2/2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 28/2/2021 και τις 31/3/2021 για τους κομιστές αξιογράφων.

Δυνατότητα ένταξης στο συγκεκριμένο μέτρο έχουν οι επιχειρήσεις-κομιστές αξιόγραφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου και από τη δημοσίευση του ν. 4781/ 2021(Α΄ 31), δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Α.1051/10.3.2021 κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών, και εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

Η προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους 2019 σε σχέση με το 2020, υπολογίζεται ως ακολούθως:

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον Κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ των οικείων φορολογικών περιόδων.

β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, λαμβάνονται υπ’ όψη:

βα) Τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 όπως έχουν δηλωθεί στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για όσες έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.

ββ) Με βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση για όσες δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί.

βγ) Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019, ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.

Το σύνολο των αξιογράφων που επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης ο κομιστής, έχει γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

Από την εφαρμογή του μέτρου εξαιρούνται:

Κομιστές αξιογράφων που δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31), και που,

-είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 1 της υπό στοιχεία Α.1051/10.3.2021 κοινής απόφασης του αναπληρωτή υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 959),

-είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της υπό στοιχεία Α.1051/10.3.2021 κοινής απόφασης του αναπληρωτή υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 959), και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

-είτε ιδρύθηκαν μετά την 1/1/2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των Παραρτημάτων 1 και 2 της υπό στοιχεία Α.1051/10.3.2021 κοινής απόφασης του αναπληρωτή υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 959).

Κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την πανδημία, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 κοινής απόφασης του αναπληρωτή υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 5503).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα