Πως θα διεκδικήσετε θέση τεχνικού, διοικητικού ή μηχανικού στον ΔΕΔΔΗΕ

από fimotro

Σε φορείς του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνουν 119 νέες προσλήψεις για εποχικό προσωπικό. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Για τις θέσεις των ηλεκτροτεχνιτών Δικτύου ζητούνται: 1) άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ΄ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Bεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας, 2) ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 3) εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Εναερίων και Υπογείων Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα έντυπα αίτησης από τη σελίδα www.deddie.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Λογιστικών Εργασιών (έως 10/12)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 1

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 2

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (έως 10/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Yπάλληλοι Γραφείου) 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Ερευνας & Καινοτομίας (έως 10/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Ελέγχου (έως 10/12)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 2

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 1

ΔΕΔΔΗΕ Βόλου (έως 12/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστής Μηχανημάτων Εργου) 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8

ΔΕΔΔΗΕ Δράμας (έως 10/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α) 2

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Τ1/Α) 1

ΔΕΔΔΗΕ Αλεξανδρούπολης (έως 11/12)

ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου) 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 4

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων) 2

ΔΕ Σχεδιαστές Μέσω Συστημάτων Η/Υ 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων (έως 11/12)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 2

ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου) 2

ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης (έως 11/12)

ΔΕ Διοικητικο-οικονομικοί Υπάλληλοι Γραφείου 2

ΔΕ Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 2

ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας (έως 11/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου) 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 3

ΔΕΔΔΗΕ Κλιμάκιο Στεγαστικής Μέριμνας (έως 11/12)

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1

ΔΕ Διοικητικο-οικονομικοί Υπάλληλοι Γραφείου 1

ΤΕ Μηχανικών Δομικών Εργων 1

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 1

ΔΕ Συντηρητών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 1

ΥΕ Εργατών 2

ΔΕΔΔΗΕ Αγρινίου (έως 12/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού) 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 5

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων 1

ΔΕ Οδηγών Μηχανοδηγών Χειριστών 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (έως 14/12)

Υπαλλήλων Γραφείου ΠΕ (ΔΟ1/Α) 2

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Τ3/Α) 1

Υπαλλήλων Γραφείου ΔΕ (ΔΟ2/Α) 1

ΔΕΔΔΗΕ Κεφαλλονιάς (έως 14/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτυών (Τ4/Α) 2

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α) 2

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 1

ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Τ5) 1

ΔΕ Χειριστής Μηχανήματων Τεχνικών Εργων (Τ4/Ι) 1

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Δικτύου (έως 14/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 4

ΠΕ Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί 1

ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 1

ΠΕ Μηχανικοί Αναλυτές Προγραμματιστές 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκ/σεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 2

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκ/σεων & Εξοπλισμού (Ραδιοτεχνίτες) 1

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 1

ΥΕ Κλητήρες 1

ΔΕΔΔΗΕ Αιγίου (έως 14/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Δικτύων 1

ΔΕΔΔΗΕ Καστοριάς (έως 14/12)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Δικτύων 1

ΔΕΔΔΕΗ Πολυγύρου (έως 14/12)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 6

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εργων 1

ΔΕΔΔΗΕ Κιλκίς (έως 14/12)

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου ) 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ( Εναερίων – Υπογείων Δικτύων) 3

ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου (έως 15/12)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) 1

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 10

40 προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών, του Δήμου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 4 ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών, 2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 1 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, 2 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών, 12 ΥΕ Εργατών Ταφής, 10 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων και 9 ΥΕ Φυλάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2313317139, 2313317128, 231331766, 2313317137).

23 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού

Ξεκίνησαν στις 3 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για την 4Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/17.11.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και ειδικότερα:

Δεκατεσσάρων (14) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Επτά (7) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ (υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση, η οποία μετά την πάροδο διετίας δύναται να μετατραπεί σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Δύο (2) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στον Συνήγορο του Καταναλωτή, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα