ΕΟΔΥ: Προσλαμβάνει γιατρούς – Προσόντα και δικαιολογητικά

από fimotro

Τη σύναψη 4 συμβάσεων έργου ΠΕ Ιατρών στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορονοϊού ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να ενισχύσουν τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του κορονοϊού.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022.

Οι θέσεις στον ΕΟΔΥ

ΠΕ Ιατροί ( 4 θέσεις )

Τα Προσόντα Πρόσληψης

Α1. ΠΕ Ιατροί με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, ή ελλείψει αυτών τεσσάρων (4) ΠΕ Ιατρών με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο “Λοιμώξεις” ή “Επιδημιολογία” ή ελλείψει αυτών τεσσάρων (4) ΠΕ Ιατρών με οποιαδήποτε ειδικότητα ή άνευ ειδικότητας

Τα Υποχρεωτικά Προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο “Λοιμώξεις” ή “Επιδημιολογία” (εφόσον υπάρχει)
Τίτλος ειδικότητας (εφόσον υπάρχει),
Τίτλος εξειδίκευσης (εφόσον υπάρχει)
Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
Αντίγραφο πτυχίου.
Αντίγραφο Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Λοιμώξεις» ή «Επιδημιολογία» (εφόσον υπάρχει).

Αντίγραφο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.

Αντίγραφο απόφασης χορήγησης ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (εφόσον υπάρχει).
Αντίγραφο ΤΙΤΛΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (εφόσον υπάρχει). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ιατρός διαθέτει ειδίκευση, είναι απαραίτητη η βεβαίωση: α) του χρόνου ειδίκευσης στην Ελλάδα, β) του χρόνου ειδίκευσης στο εξωτερικό ή κράτους-μέλους της Ε.Ε, με αναγνώριση στη Ελλάδα γ) της κτήσης τίτλου ειδικότητας στην Ελλάδα, δ) της κτήσης τίτλου ειδικότητας σε κράτος-μέλος της Ε.Ε ή αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.

Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.

Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην Ελλάδα.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) από την Πέμπτη 12 Μαΐου και ώρα 09:00 π.μ.. Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή το διαδικτυακό τόπο www.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανακοίνωση για τις θέσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα