Υπ. Υγείας: Άνοιξε η πλατφόρμα για 1.000 θέσεις προσωπικού από όλες τις βαθμίδες

από fimotro

Ανοιξε για μία ακόμη φορά η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο loipoepikouriko.moh.gov.gr για την ενίσχυση νοσοκομείων και δομών Υγείας.

Η διασπορά της πανδημίας οδηγεί την κυβέρνηση να προσλάβει εκ νέου προσωπικό για την κάλυψη αναγκών στα νοσοκομεία και στους υποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας.

Αυτή τη φορά θα προσληφθούν 1.000 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού, θα μείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως τη Δευτέρα 08-03-2021, στις 12:00 μ.μ.

Για τους υποψηφίους που είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται για την προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των οδηγιών, καθώς έχουν υπάρξει αλλαγές.

Παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Επισημαίνεται ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης (iv). Ολες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες για εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους πρέπει:

Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ, ΔΜ) να μην έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους.

Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η διάρκεια του χρόνου εργασίας του καθορίζεται με την εγκριτική για την πρόσληψη απόφαση του υπουργού Υγείας και αναφέρεται ρητά στην απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους και μεγαλύτερη των δύο ετών. Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μία μόνο ΔΥΠΕ και σε μία κατηγορία και κλάδο, με σειρά προτίμησης, για οχτώ (8) φορείς που λειτουργούν στη γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες κατατάσσονται με βάση τη μοριοδότησή τους και τη σειρά προτίμησης φορέα σε λίστα, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Στον πρώτο φορέα για τον οποίο δίνεται έγκριση πρόσληψης από τον υπουργό Υγείας επιλέγεται και τοποθετείται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει δηλώσει κατά πρώτη επιλογή τον συγκεκριμένο φορέα (για παράδειγμα: εάν εγκριθεί η πρόσληψη ενός υπαλλήλου για το ΓΝ «Ευαγγελισμός», ο/η υποψήφιος/υποψήφια που θα επιλεγεί είναι αυτός που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή του τον συγκεκριμένο φορέα και έχει και τα περισσότερα μόρια από τους συνυποψηφίους /ες του/της με πρώτη επιλογή τον συγκεκριμένο φορέα).

Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) που εποπτεύονται από τις ΔΥΠΕ (νοσοκομεία και φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), οι ΔΥΠΕ, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, η ΕΚΑΠΥ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), η ΑΕΜΥ. Α.Ε. και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και εάν περιγράφονται στους οργανισμούς, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις ΔΥΠΕ, ως εξής:

α. Τα νοσοκομεία από τους καταλόγους της ΔΥΠΕ στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται.

β. Οι ΔΥΠΕ (για την κεντρική υπηρεσία, τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ), τις Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Ασυλο και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) από τους καταλόγους της έδρας τους.

γ. Το ΕΚΑΒ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τα παραρτήματά του από τη ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε παράρτημα.

δ. Ο ΕΟΠΥΥ από τους καταλόγους της 1ης Δ.ΥΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις περιφερειακές του υπηρεσίες από τη ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μια από αυτές.

ε. Ο ΕΟΦ και το ΕΚΕΑ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ. στ. Ο ΟΚΑΝΑ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις μονάδες, δομές & υπηρεσίες του από τη ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μία από αυτές

. ζ. Το ΚΕΘΕΑ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις δομές & υπηρεσίες του από τη ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μία από αυτές.

η. Η ΕΚΑΠΥ από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ.

θ. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) από τους καταλόγους της ΔΥΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε ένα από αυτά.

ι. Η ΑΕΜΥ Α.Ε, από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ για την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωρίου & τις κεντρικές υπηρεσίες, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας της ΑΕΜΥ, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταύρου και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αμυγδαλέζας.

Για το Νοσοκομείο της Θήρας, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μόριας Λέσβου και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κω από τους καταλόγους της 2ης ΔΥΠΕ.

Για το ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξάνθης, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Παρανεστίου Δράμας και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Φυλακίου Ορεστιάδας από τους καταλόγους της 4ης ΔΥΠΕ. Για το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κορίνθου από τους καταλόγους της 6ης ΔΥΠΕ. ια. Το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» από τους καταλόγους της 3ης ΔΥΠΕ. ιβ. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τους καταλόγους της 1ης ΔΥΠΕ.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ ΧΗΜΙΚΩΝ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΠΕΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΠΕΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΤΕΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ/ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ
ΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (με δίπλωμα λογιστή τουλάχιστον Β΄ τάξης)
ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΕΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΕΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ/ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)
ΔΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ/ΦΥΛΑΚΕΣ/ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ)
ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
ΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕΟΔΗΓΩΝ
( Γ΄ ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
ΔΕΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
ΔΕΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΕΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ/ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) Η/Υ
ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)
ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ  (ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ)
ΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ/ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΕΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ/
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ
ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
ΔΕΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
ΔΕΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα