Ξεκινά η ανάπλαση ενός εγκαταλειμμένου παράδεισου

από fimotro

Η λίμνη Καϊάφα που βρίσκεται σε μια πανέμορφη τοποθεσία στην Ηλεία, πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε μετά από μεγάλο σεισμό τον 6ο περίπου αιώνα μ.Χ. και ήταν φημισμένη από την αρχαιότητα για τα ιαματικά νερά της, ενώ τη δεκαετία του 1960 αποτελούσε ένα από τα ωραιότερα θέρετρα της χώρας για ιαματικό τουρισμό.

Σήμερα η εγκατάλειψη και απαξίωση των παλαιών κτιρίων και εγκαταστάσεων των ιαματικών λουτρών είναι ένα θέαμα στενάχωρο και αποθαρρυντικό. Τα άλλοτε κτίρια-κοσμήματα της περιοχής είναι πλέον ρημαγμένα και αφημένα στις… ορέξεις του αμείλικτου χρόνου.
Η διαχείριση της καθώς και ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής σε μια έκταση 5.210 στρ. στην περιοχή που περιλαμβάνει ξενοδοχειακές υποδομές και εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας ανήκει στην ΕΤΑΔ, θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), που έχει Στρατηγικό Σκοπό της Αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.Φαίνεται λοιπόν ότι η διοίκηση της ΕΤΑΔ όχι μόνο είναι αποφασισμένη να αναβιώσει το φημισμένο παρελθόν της λίμνης, αλλά έχει να επιδείξει και απτά αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά από προσεκτικό αλλά και άμεσο σχεδιασμό, η ΕΤΑΔ με συνδικαιούχο το ΥΠΠΟΑ ενέταξε και έλαβε έγκριση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), για το έργο: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα», με συνολική δημόσια δαπάνη 4.999.725 ευρώ συγχρηματοδοτούμενη από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)» και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Αντικείμενο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός μέσω της συντήρησης και ανακατασκευής των υφιστάμενων υποδομών αλλά και η υλοποίηση έργων που άπτονται περιβαλλοντικού σχεδιασμού και τα οποία αφορούν στην αποκατάσταση του θιγμένου από ανθρώπινες παρεμβάσεις φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής με παράλληλο στόχο την ανάδειξη και προβολή του. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου προορισμού μέσω της προστασίας και της βελτίωσης των φυσικών και πολιτιστικών αξιών, πόρων και εμπειριών της περιοχής.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο της συνεργασίας για την επίτευξη του έργου προβαίνει σε εκπόνηση Βιοσπηλαιολογικής μελέτης πολύ σημαντικής για την καταγραφή και προστασία της σπηλαιόβιας πανίδας. Και παράλληλα προχωρά σε μελέτες για την εξυγίανση των ιαματικών υδάτων των σπηλαίων των Ανυγρίδων Νυμφών και την προμήθεια του εξοπλισμού για τον καθαρισμό και παρακολούθηση των υδά- των του Σπηλαίου.Ταυτόχρονα, η ΕΤΑΔ προβαίνει στον εκσυγχρονισμό του Υφιστάμενου Κτηρίου Υποδοχής, στη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και στην κατασκευή Ενημερωτικού Περιπτέρου. Οι εργασίες που εντάσσονται στο έργο είναι οι ακόλουθες:

  • κατασκευή εκσυγχρονισμένων δικτύων ύδρευσης, ηλεκτροδότησης,τηλεπικοινωνίων και, μεταξύ πολλών άλλων, δικτύου μεταφοράς του ιαματικού νερού.
  • εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων πλωτών προβλητών και δημιουργία μίας πρωτοποριακής πλωτής λεκάνης αποθεραπείας μέσα στη Λίμνη
  • ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας πρόσβασης της νήσου Αγίας Αικατερίνης αποκαθιστώντας τη διαρκή ελεύθερη επικοινωνία των λιμναίων υδάτων μέσω της άρσης του υφιστάμενου αναχώματος (που προκαλούσε ρύπανση και επιβάρυνσητων νερών της Λίμνης)
  • διάνοιξη προσβάσεων στη νήσο της Αγίας Αικατερίνης με την αποκατάσταση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης
  • συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων δασικών οδών και εξασφάλιση, μέσω της κατασκευής πεζογέφυρας πάνω από το δίαυλο που συνδέει τη λίμνη με την παραλία, της συνέχειας της παραλίμνιας Οδού ώστε η προσέλευση του κοινού στις πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητες υπόπεριοχές να εναρμονίζεται με τις χρήσεις που έχουν θεσπισθεί με το Προεδρικό Διάταγμα
  • ολοκλήρωση των δράσεων με την εγκατάσταση Παρατηρητήριου Πανίδας και τεχνητής νησίδας συγκέντρωσης άγριας ζωής (ορνιθοπανίδας).

ΕΤΑΔ:  Θα δημιουργηθεί ένας πρότυπος προορισμός

Όπως επισημαίνει η Διευθύντρια Επιχειρησιακού Συντονισμού της ΕΤΑΔ και υπεύθυνη του έργου, Χριστίνα Αναστασιάδου: «Σκοπός της ΕΤΑΔ είναι η δημιουργία, μέσα στο τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς του Καϊάφα, ενός προορισμού τουρισμού, αναψυχής, ευεξίας, φυσικής ανάτασης και εκπαίδευσης, συμβατού με την οικολογικά ευαίσθητη ευρύτερη ζώνη. Ο προορισμός αυτός θα είναι μια βάση για την απασχόληση των κατοίκων της περιοχής, θα ενισχύσει γενικότερα την τοπική παραγωγή και οικονομία και τελικά θα αποτελέσει ένα πρότυπο προορισμό που θα λειτουργεί ως παράδειγμα ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής για παρόμοιες αναπτυξιακές προσπάθειες στον ελληνικό χώρο. Η δημιουργία του πάρκου εισάγει στο παραλιακό, οικιστικό και τουριστικό δίκτυο της Δυτικής Πελοποννήσου έναν νέο πόλοέλξης που διαφοροποιείται σε ποιότητα, κλίμακα και καινοτομία από τους συνήθεις προορισμούς διημέρευσης. Εμπλουτίζει και συμπληρώνει το εγκατεστημένο σύμπλεγμα ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, προτείνοντας ένα νέο πρότυπο εναλλακτικών μορφών δραστηριοτήτων αναψυχής. Στηρίζει, επομένως εκείνες τις δράσεις πολιτικής του τουρισμού που έχουν ως σκοπό την επιμήκυνση τηςτουριστικής περιόδου με προφανή οφέλη στις επιχειρήσειςκάθε κλίμακας.»

Η κυρία Αναστασιάδου τονίζει ακόμα ότι: «Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω εκ μέρους της ΕΤΑΔ όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την προσπάθεια: τους φορείς του ΕΣΠΑ, την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού, που πιστέψανε ότι μπορούμε με οίκοθεν μελέτες να ανταπεξέλθουμε και να αποτυπώσουμε με δράσεις το σκοπό του φορέα έγκρισης, την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια, που ήταν στο πλευρό μας, ώστε να συνταχθεί το πιο βασικό κομμάτι αυτής της δράσης που ήταν η ΜΠΕ, την Κτηματική Υπηρεσία Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πατρών και όλους τους φορείς που συμμετείχαν, ώστε εκκρεμότητες δεκαετιών να λυθούν σε δέκα ημέρες, όλους τους ανθρώπους της περιοχής που μέσα από τους αντιπροσώπους τους στην Ελληνική Βουλή, βοηθήσαν ώστε να κινητοποιηθεί όλος ο μηχανισμός για πρώτη φορά, την Ειδική Γραμματέα, το Υπουργείο Πολιτισμού, τοΥπουργείο Τουρισμού κι όλους τους ανθρώπους της εταιρείας μας που ανταποκρίθηκαν.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα