Πράσινο φως από το ΥΠΕΣ για νέες προσλήψεις εποχικών στους δήμους

από fimotro

Ανοίγει ο δρόμος για νέες προσλήψεις εποχικού προσωπικού στους δήμους με 8μηνες συμβάσεις. Οι προσλήψεις αφορούν την καθαριότητα και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την κάλυψη άμεσων αναγκών έναντι της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.

Εως τις 28/2/2021 οι προσλήψεις αυτές θα γίνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και με τη σύμφωνη έγκριση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.

Ειδικά για τις περιφέρειες, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού, ενώ το εν λόγω προσωπικό δήμων και περιφερειών δύναται να υποστηρίζει και τα κλιμάκια ελέγχου τήρησης των μέτρων Covid.

Ηδη πολλοί δήμοι από τις πρώτες μέρες του νέου χρόνου προχώρησαν σε ανακοινώσεις για την ενίσχυση του προσωπικού τους ενώ πριν από λίγες μέρες το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε το «πράσινο φως» για άλλες 100 θέσεις σε ΟΤΑ κα συγκεκριμένα:

Δήμος Πάργας 10 θέσεις, Δήμος Αργους-Μυκηνών 21 θέσεις, Δήμος Χαλκηδόνος 5 θέσεις, ΝΠΔΔ Δήμου Ηγουμενίτσας 3, Δήμος Πρέβεζας 1, ΝΠΔΔ Δ. Βόλου 1, ΝΠΔΔ Δ. Ρεθύμνης 3, ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Αχαρνών» 20 θέσεις, Δήμος Χάλης 6, Δήμος Φαρκαδόνας 10, ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας 2, ΔΕΤΑ Βορείου Αξονα 5, ΔΕΥΑ Πλατανιάς 5. Τέλος, από τέσσερις θέσεις στους Δήμους Καλαμαριάς και Κατερίνης.

Μηχανικός στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Απαραίτητα προσόντα:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3) Μεταπτυχιακόs τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα σχετικά με την Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών ή τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέματα σχεδιασμού συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.

5) Καλή γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΟ Χανίων – Κισσάμου, Φανάρια Αγίων Αποστόλων (έναντι ΣΥΝ.ΚΑ), Κάτω Δαράτσο, Τ.Κ. Σελίδα 8 από 17, Τ.Κ. 73100, Χανιά Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Χαμουρίκου Μ. (τηλ. επικοινωνίας: 28210-45570).

2 εργάτες στον Δήμο Κυθήρων

Ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κυθήρων, Τ.Κ. 80100 Χώρα Κυθήρων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κ. Ελένης Κομηνού (τηλ. επικοινωνίας: 27360 31213).

3 κτηνίατροι στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Εναρξης Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου.

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ddproso@imathia.pkm.gov.gr είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Μητροπόλεως 44 – Βέροια, Τ.Κ. 59132, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Σούμπουρου Μαρίας και κ. Τζιμογιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2331350116, 118, 112).

3 θέσεις στον Δήμο Πωγωνίου

Ο Δήμος Πωγωνίου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως εξής: 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πωγωνίου, Καλπάκι Νομού Ιωαννίνων, Τ.Κ 44004, Υπόψη κ. Χαρ. Μέτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 2653360114).

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα