Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις του Fimotro.gr στο Google News


Σχόλιο του  Σωτήρη Μ. Τζούμα προς την Α.Θ.Π. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη 

Παναγιώτατε Δέσποτα, αν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν μπορεί να προσφέρει στον δοκιμαζόμενο ποίμνιο της Εκκλησίας μας τα στοιχειώδη που ζητά στην ταραγμένη εποχή που ζούμε και ταυτίζεται με τις επιταγές και τις εντολές που δίνει η νέα τάξη πραγμάτων με πρόσχημα την πανδημία του κορονοϊού,επιτρέψετε μας να σας πούμε ότι θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά απ´όσο νομίζουμε! Οι ίδιοι οι εκπρόσωποί σας σε Μητροπόλεις της Ευρώπης – ευτυχώς υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις – βάζουν την ταφόπετρα στην Πίστη. Μετά τις ταινίες απαγόρευσης μπροστά στις εικόνες ο πολιός Ιεράρχης Σεβ. Γερμανίας Αυγουστίνος το τερμάτισε : κήρυξε παύση της θείας Μετάληψης. Και το γνωστοποίησε με μια ψυχρή εγκύκλιο, παραλείποντας να το ερμηνεύσει και να το αιτιολογήσει θεολογικά και πνευματικά. Αν το μέτρο αυτό της απαγόρευσης ήταν δική σας εντολή θα το καταλαβαίναμε γιατί εσείς θα το αιτιολογούσατε επαρκώς με τον δικό σας μοναδικό τρόπο. Αλλά το να αποφασίζουν οι κατά χώρα Ιεράρχες του Θρόνου αλά καρτ το θεωρώ ασέβεια. Στην Αυστρία επανέφερε τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Στη Γερμανία αποφάσισε μονομερώς ότι δεν θα κοινωνεί τους πιστούς! Και προφανώς έπεται συνέχεια. Γιατί αυτό το πολύβουο θέαμα από τις Εκκλησίες του Θρόνου; Δεν καταλαβαίνουν οι Άγιοι Αρχιερείς σας ότι κάνουν κακό και στους εαυτούς τους και στους πιστούς αλλά και στην σεπτή κορυφή τους, σε Εσάς τον ίδιο; Εκτός και αν όλα αυτά τελούν υπό την έγκρισή σας, γεγονός που κάνει τον πόνο μας διπλό και δυσβάστακτο! Ο μη γένοιτο!

Σ.Μ.ΤΖ.

Ιδού η εγκύκλιος του Σεβ Γερμανίας:

Αγαπητοί μου ΧριστιανοΙ Όρθόδοξοι τής Γερμανίας, Χριστός άνέστη!

Ή Α. Θ. Παναγιότης, ό Οίκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, άπαντώντας σέ έπίκαιρο έρώτημα γράφει τά έξής.

«Ή Έκκλησία τοσ Χριστού, ύπακούοντας στήν προτροπή τοΰ Ίδρυτή της «άπόδοτε ουν τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοΰ Θεού τω Θεώ» (Ματθ. κβ’, 21), άναγνώριζε άνέκαθεν τήν ύψηλή εύθύνη τού Κράτους νά διαχειρίζεται τά του οίκου του, διατηρούσε δέ και γιά τόν έαυτό της τό ίερό καί άπαράγραπτο δικαίωμα νά διαφυλάσσει άμετακίνητα όσα παρέλαβε, νά όργανώνει τήν έκκλησιαστική ζωή καί νά τελεί τά άγια μυστήρια σύμφωνα μέ τήν κανονική καί έκκλησιολογική της παράδοση και αύτοσυνειδησία.

Στό πνεύμα αύτό, ή Έκκλησία δέχθηκε πρός καιρόν τά περιοριστικά μέτρα, τά όποία έπιβλήθηκαν άπό τά έπι μέρους κράτη λόγω τής σοβούσης πανδημίας του νέου κορωνοϊοΰ COVID – 19.

Τό γεγονός όμως ότι ή Έκκλησία μας άποδέχθηκε τήν προσωρινή άπαγόρευση τής τελέσεως τών ίερών άκολουθιών στούς ναούς μέ τή συμμετοχή τών πιστών, δέν σημαίνει ότι μπορεί καί έπιθυμεϊ νά διαπραγματεύεται γιά τήν Όρθόδοξη εύσέβεια καί ίδίως γιά τό μυστήριο τών μυστηρίων τής ζωής της, τήν Θεία Εύχαριστία, καί γιά τόν τρόπο μεταδόσεώς της.

Ή Άγία τού Χριστού Μεγάλη Έκκλησία έμμένει άκλόνητα στήν θεόσδοτη Όρθόδοξη διδασκαλία γιά τήν Θεία Εύχαριστία».

Ό λόγος του Πατριάρχου μας είναι ξεκάθαρος και έκφράζει τήν αύτοσυνειδησία τής Όρθόδοξης Έκκλησίας καί όλων τών μελών της άπανταχου τής γής.

Παρ’ όλα αύτά, έν όψει τοσ άνοίγματος τών ίερών ναών στήν γερμανική έπικράτεια, έκδόθηκαν Νομοθετικά Διατάγματα, τά όποία, έκτός τών ύπολοίπων μέτρων άσφαλείας πού αύτονοήτως ήδη υίοθετήσαμε, φθάνουν μέχρι τοσ σημείου νά ρυθμίζουν καί τόν τρόπο τής Θείας Μεταλήψεως, νά άπαγορεύουν δηλαδή τήν Θεία Κοινωνία άπό τό άγιο Ποτήριο μέ τήν χρήση τής άγίας Λαβίδος.

‘Ως έκ τούτου, μέ βαθύ πόνο σάς ένημερώνω ότι, μέχρι τήν παύση τής ίσχύος τών άνωτέρω Νομοθετικών Διαταγμάτων, ένώ μπορούμε όλοι νά έκκλησιαζόμαστε, δέν μπορούμε όμως όλοι νά μεταλαμβάνουμε, παρά μόνον οί λειτουργοί ίερεϊς.

Έξυπακούεται ότι ίσχύουν στό άκέραιο καί μέχρι νεωτέρας άποφάσεως τά Μέτρα γιά τήν Άποφυγή Διαδόσεως τοΰ Κορωνοϊοϋ τής 30ής Απριλίου 2020, οί πρακτικές οδηγίες πρός τούς Πιστούς μας τής 1ης Μαίου 2020 καί τά συμπληρωματικά μέτρα γιά τήν αποφυγή διαδόσεως τοϋ Κορωνοϊοΰ τής 13ης Μαΐου 2020.

Ό άναγκαστικός άποκλεισμός τών πιστών μας άπό τήν Θεία Κοινωνία είναι τό πιό θλιβερό καί όδυνηρό μέτρο πού άναγκάστηκα ποτέ νά λάβω στήν σαραντάχρονη έκκλησιαστική διακονία μου ώς Μητροπολίτης Γερμανίας.

Προσεύχομαι θερμά στόν Κύριο τής δόξης νά άνακαλέσω τήν άπόφαση αύτή τό συντομώτερο δυνατό.

Μέ πατρική άγάπη
ο Γερμανίας Αυγουστίνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα