Σε ισχύ βρίσκονται οι μειωμένοι, κατά 30%, συντελεστές ΦΠΑ, σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας. Όπως εξηγεί η φοροτεχνικός – σύμβουλος επιχειρήσεων Φιλοθέη Μακριδάκη, αρχικά με την αριθ. Α. 1470/18.12.2019 , Β’ 4744, ΑΔΑ: ΩΡΨΗ46ΜΠ3Ζ-Α62 , κοινή απόφαση των υφυπουργών οικονομικών, παρατάθηκε μέχρι και 30.06.2020 η μείωση 30% των συντελεστών του Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών προς αυτά.

Οι μειωμένοι συντελεστές ισχύουν για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο», εξηγεί η φοροτεχνικός – σύμβουλος επιχειρήσεων Φιλοθέη Μακριδάκη στο star.gr

Κατά συνέπεια, εφαρμόζονται πλέον οι ίδιοι συντελεστές σε όλη τη χώρα και παραμένουν στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. μέχρι την 30.06.2020, τα νησιά Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι κατά τριάντα τοις εκατό 30% συντελεστές 4%, 9% και 17%.

Οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. δεν εφαρμόζονται στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και στα μεταφορικά μέσα.

  •              Οι μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται για τα αγαθά που:

•    Βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένος στα νησιά αυτά

ή

•    Πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στον φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά ή

•    Αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στον φόρο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στο πλαίσιο της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών ή

•    Εισάγονται στα νησιά αυτά.

  •                Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, οι μειωμένοι συντελεστές  Φ.Π.Α. ισχύουν, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:

•    Οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο που έχουν την εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή υποκαταστήματος που λειτουργεί μόνιμα και όχι ευκαιριακά, από τα οποία πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών

•    Η εκτέλεση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται υλικά εντός των νησιωτικών αυτών περιοχών.