Η ΔΕΗ γυρίζει σελίδα στη νέα εποχή

από fimotro

Με πλειοψηφία άνω του 99%  το “ναι” από τη γενική συνέλευση στην ΑΜΚ

Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε η ΑΜΚ της επιχείρησης δημιουργώντας νέα δεδομένα μετά την απαξίωση που επί χρόνια είχε πέσει και αλλάζοντας πλέον την ενεργειακή εικόνα της χώρας.

Οι μέτοχοι, σε ποσοστό άνω του 99% όσων συμμετείχαν, ενέκριναν επίσης τη συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και της αυστραλιανής Macquarie προκειμένου η τελευταία να αποκτήσει το 49% του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και η διάσπαση του κλάδου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με εισφορά στον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γ. Στάσσης, απαντώντας σε ερώτηση μετόχου, υποστήριξε πως σε αντίθεση με την πλήρη ιδιωτικοποίηση που θα προτιμούσαν κάποιοι επελέγη η περαιτέρω μετοχοποίηση με την είσοδο πλειάδας μετόχων στην επιχείρηση και εξασφάλιση αυτόνομης πορείας.

Ο κ. Στάσσης είπε πως οι Έλληνες μπορούν να διοικήσουν τη ΔΕΗ όπως διοικούν σήμερα πολλές άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Για την αύξηση κεφαλαίου, η διοίκηση τόνισε πως είναι συμφέρουσα καθώς θα συμβάλλει στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και ενίσχυση του επενδυτικού προγράμματος.

Τονίστηκε πως η ΔΕΗ έχει μία «μάλλον ανεπανάληπτη στην ιστορία της» κεφαλαιακή δυνατότητα να ενισχύσει τη θέση της. «Τέτοιου είδους ευκαιρίες παρουσιάζονται εξαιρετικά σπάνια.

Αν δεν ενισχυθεί σήμερα κεφαλαιακά η ΔΕΗ που οι αγορές ανθούν η χώρα είναι ελκυστική ως προορισμός τότε πότε θα ενισχυθεί;». Η αύξηση πραγματοποιείται στην καλύτερη δυνατή συγκυρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις από το 2007 μέχρι σήμερα.

Για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υποστηρίχθηκε πως επιταχύνει τη διαδικασία και εξασφαλίζει διαφάνεια κατά τη διαμόρφωση της τιμής. Αντίθετα τα δικαιώματα προτίμησης απωθούν τους μεγάλους διαχειριστές και καθυστερούν τη διαδικασία. Όσο αυξάνεται η συμμετοχή επενδυτών μέσω του βιβλίου προσφορών τόσο αυξάνεται η αξία διάθεσης προς όφελος όλων των μετόχων.

«Οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν» υποστηρίχθηκε.

Για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ ο κ. Στάσσης είπε πως υπήρξε κεντρική επιλογή της ΔΕΗ ώστε να διατηρηθεί η πλειοψηφία του ΔΕΔΔΗΕ και να ενοποιούνται τα αποτελέσματα.

Οι όροι της αύξησης κεφαλαίου

Όπως είχε ανακοινώσει η διοίκηση της ΔΕΗ, το βιβλίο προσφορών προβλέπεται πως θα ανοίξει στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που θα εκδοθούν.

Το δημόσιο θα διατηρήσει το 34,123% που ελέγχει σήμερα μέσω του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ ΑΕ).

Ηδη κυκλοφορούν πληροφορίες για ισχυρό ενδιαφέρον ξένων επενδυτικών ομίλων καθώς και για συμμετοχή ορισμένων εξ’ αυτών, όπως η αμερικανική CVC, με σημαντικό ποσοστό στην αύξηση.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν μέσα στο πλαίσιο της Υπό Μελέτη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται:

• να διατεθούν στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
• να τοποθετηθούν εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», καλούμενη από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Προτείνεται η εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, κατά τα ακόλουθα:

Η προνομιακή κατανομή στη Δημόσια Προσφορά προτείνεται να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά τηνΥπό Μελέτη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου («Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»).

Προτείνεται, επίσης, η Εταιρεία να μπορεί να εφαρμόσει μηχανισμό προνομιακής κατανομής παρόμοιο προς την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στις νέες μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, την επενδυτική συμπεριφορά, τη δραστηριότητα συναλλαγών και την αφοσίωση στην Εταιρεία.

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση προτείνεται να διενεργηθούν παράλληλα. Η ίδια τιμή διάθεσης προτείνεται να ισχύσει για το σύνολο των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Το επενδυτικό σχέδιο

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, «θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας και θα επιτρέψει στην Εταιρεία να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε €5,3 δισ. τα επόμενα 3 έτη και σε €8,4 δισ. μέχρι το 2026, με στόχο τα 7,2GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ (περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) μέχρι το 2024 και τα 9,1GW μέχρι το 2026, πράγμα που με τη σειρά του αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων EBITDA ύψους €1,7 δισ. το 2026».

Η εταιρεία «θα διερευνήσει επιπρόσθετες ευκαιρίες σε νέες δραστηριότητες, στους τομείς όπου υπάρχουν σημαντικές αναξιοποίητες προοπτικές στην ελληνική αγορά, στον βαθμό που η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει τη θέση της στην ελληνική αγορά και την εκτενή της ειδίκευση, προκειμένου να επιδιώξει ευκαιρίες στην ηλεκτροκίνηση και στο χώρο των τηλεπικοινωνιών».

Επιπλέον, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου «θα επιτρέψει στην Εταιρεία να διερευνήσει την αυστηρά επιλεκτική και λελογισμένη επέκτασή της σε γειτονικές αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου να επωφεληθεί από ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή και να αξιοποιήσει το μεγαλύτερο μερίδιο που διαθέτει στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και να επιτρέψει στην Εταιρεία να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή».

Τέλος, «θα αυξήσει τη στρατηγική και λειτουργική ευελιξία της Εταιρείας μέσω μίας αποδοτικότερης και βιώσιμης κεφαλαιακής δομής».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα