Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Αιτήσεις από 12 Φεβρουαρίου για 68 προσλήψει

από fimotro

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 68 θέσεων εργασίας Τακτικού Προσωπικού για την κάλυψη εργασιών υποβρυχίων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ως ακολούθως: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 3 άτομα, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 6 άτομα και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 59 άτομα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν με την ειδικότητα του Ελασματουργού, θα έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την εκτέλεση, με βάση τις προδιαγραφές των κατασκευαστών, τις εργασίες κοπής, διαμόρφωσης, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και επισκευής ελασματουργικών προϊόντων, στο πλαίσιο της συντήρησης και επισκευής των υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων, την τοποθέτηση και επισκευή βάσεων ειδικών πυραυλικών και οπλικών συστημάτων, πραγματοποιώντας ελασματουργικές εργασίες εντός διαμερισμάτων και τορπιλοστασίων, ηλεκτροστασίων των υποβρυχίων και εργασίες συντήρησης και επισκευής του πυργίσκου των υποβρυχίων.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν με την ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων θα έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης: α) την υλοποίηση εργασιών για τη συντήρηση και την επισκευή των εγκαταστάσεων και των υποδομών του φορέα, καθώς και την ενημέρωση για τις βλάβες που προκύπτουν και θα συνδράμουν στο έργο κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και εκσυγχρονισμού χώρων των υποβρυχίων, φρεγατών και έτερων μονάδων κρούσεως του Αρχηγείου Στόλου στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε όλα τα δίκτυα (αποχέτευση-ύδρευση-θέρμανση-πετρελαίου-αερίων), β) την κατασκευή δικτύων μεταφοράς ρευστών που εξυπηρετούν ανάγκες ψύξεως, λιπάνσεως, αέρα και καυσίμου Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως (ΜΕΚ), εντός υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων, γ) την υλοποίηση των εργασιών για τη συντήρηση και την επισκευή των εγκαταστάσεων και των υποδομών του φορέα, καθώς και ενημέρωση για τις βλάβες που προκύπτουν.

Εκτελούν υδραυλικές εργασίες στο πλαίσιο της συντήρησης και επισκευής των υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων και ειδικότερα σε εγκαταστάσεις και συντήρηση δικτύων υψηλής πίεσης, σε άρμοση – εξάρμοση δικτύων σωληνώσεων ψύξεως, ελαίου, πετρελαίου και μηχανών υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΧΗΜΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΝΑΥΤΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

1 ΔΕ ΝΑΥΤΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

7 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

13 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ)

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΒΑΦΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ -ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ)

12 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ /ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ)

2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ)

3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

40 προσλήψεις στον Δήμο Παιανίας

Ο Δήμος Παιανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους, πρόσφατης έκδοσης (το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί από τη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών του ΤΑΧΙSΝΕΤ).

Βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ/ΙΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν ο προσωπικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας, όπου να φαίνεται η αρχική ημερομηνία κτήσης αυτής και, αν απαιτείται, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας υπουργείου Συγκοινωνιών για την αρχική ημερομηνία κτήσης αυτής. Πιστοποιητικό Σπουδών καθώς και πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ όπου απαιτείται. Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από Παρασκευή 22-01-2021 έως και Τρίτη 26-01-2021. Πληροφορίες στο τηλ. 213 2030 -729-757.

20 θέσεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Θα προσληφθούν: 10 ΥΕ Τραπεζοκόμων και 10 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη, στην οποία αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Ο απαιτούμενος, ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων.

3. Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Για τα κύρια προσόντα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο το μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν.

Η δε δηλωθείσα εμπειρία ανά κωδικό θέσης θα επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών εντός της ίδιας προθεσμίας.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα