Μείωση των συμβασιούχων του Δημοσίου για το 2018 προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Μείωση του αριθμού των συμβασιούχων του Δημοσίου για το 2018 προβλέπει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 241 αναφέρει ότι «ο μέσος όρος του έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου και ωριαίας αποζημίωσης που απασχολείται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45.922 το 2018 από 47.854 που ήταν ο μέσος όρος για το 2017.

Για τον Μάρτιο του 2018, ο αριθμός των συμβασιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48.598 και για τον Ιούνιο του 2018 τις 48.126.

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται και δεν συνυπολογίζονται οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών, όπως ιδίως οι ανάγκες που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές ή την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.