Κατατέθηκε η τροπολογία για τον ΕΔΟΕΑΠ

Κατατέθηκε η τροπολογία που ρυθμίζει τα θέματα του ΕΔΟΕΑΠ. Σε σχέση με τις αρχικές πληροφορίες υπάρχει μια διαφοροποίηση: η εισφορά 2% επί του τζίρου δεν θα ισχύσει αναδρομικά από 1.1.2017 αλλά από την «πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου της δημοσίευσης του παρόντος». Δεν ισχύει το ίδιο για τις εισφορές οι οποίες υπολογίζονται αναδρομικά από 1.1.2017 και οι οποίες καταβάλλονται σε δέκα ισόποσες δόσεις η πρώτη εκ των οποίων μέχρι 31.12.2017.

Όπως σημειώνει και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου που συνοδεύει την τροπολογία διευρύνεται ο κύκλος των υπαγόμενων στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. [Στην επικουρική ασφάλιση και στην ιατροφαρμακευτική – νοσοκομειακή περίθαλψη υπάγονται, πέρα από τα μέλη των προβλεπομένων Ενώσεων, όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, με εξαίρεση όσους υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) καθώς και οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των εν λόγω επιχειρήσεων και έως δύο φυσικά πρόσωπα ανά μέσο. Στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή υπάγονται όσοι ήταν ήδη ασφαλισμένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π ή σε κλάδο πρόνοιας άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.]

1. Προβλέπονται οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση (3,5% ασφαλισμένου και 3,5% εργοδότη), για ασφάλιση υγείας (2,55% ασφαλισμένου και 4,55% εργοδότη) και για ασφάλιση πρόνοιας(1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου).

2. Επανακαθορίζονται τα έσοδα του Οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται, πέρα από τις προαναφερόμενες εισφορές, και εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιώνκάθε επιχείρησης, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας.