ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ

Πτώση 8,5% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ το α΄ εξάμηνο του έτους και διαμορφώθηκε σε 2,67 δισ. ευρώ από 2,91 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 57,1 εκατ. ευρώ από 105,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα κέρδη μετά από φόρους προσαρμοσμένα χωρίς εφάπαξ επιπτώσεις διαμορφώθηκαν σε 91,4 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Επιχείρηση σε σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2016 κατά €105,3 εκατ. (16,4%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015 λόγω του χαμηλότερου κύκλου εργασιών, καθώς και λόγω της εφάπαξ επίπτωσης από δαπάνη ύψους € 48,3 εκατ. Η εν λόγω δαπάνη αφορά το υπόλοιπο 50% των € 96,6 εκατ. που είχαν επιμερισθεί, βάσει της απόφασης ΡΑΕ 285/2013, από το ΛΑΓΗΕ στη ΔΕΗ για την κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά.
Υπενθυμίζεται ότι, η ΔΕΗ είχε ασκήσει αίτηση ακύρωσης της πιο πάνω Απόφασης ΡΑΕ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και αίτηση αναστολής μέχρι την έκδοση τελικής δικαστικής κρίσης. Μετά από σχετική ενδιάμεση απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ΔΕΗ είχε ήδη καταβάλει το 50% των € 96,6 εκατ.
Η αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 (Απόφαση 1761/2016 του Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας), με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να πρέπει να καταβάλει και το υπόλοιπο 50% των € 96,6 εκατ.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η μείωση του περιθωρίου EBITDA σε 20,1% από 22%, αν όμως εξαιρέσουμε την παραπάνω εφάπαξ επίπτωση, το περιθώριο EBITDA διαμορφώνεται σε 21,9%, παραμένοντας ουσιαστικά στα περυσινά επίπεδα.
Επιπλέον, με την ίδια Απόφαση η ΔΕΗ δεν δύναται πλέον να συμψηφίζει χρεοπιστώσεις υπό τις ταυτόχρονες ιδιότητές της ως παραγωγού και προμηθευτή σε σχέση με την ενέργεια που έχει παραχθεί από Φ/Β σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
Η μη διενέργεια του πιο πάνω συμψηφισμού δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα, αλλά θα έχει αρνητική επίπτωση στις ταμειακές ροές, λόγω της αύξησης των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης, καθώς η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να περιμένει πληρωμές από το ΛΑΓΗΕ μέσω του σχετικού ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ποσά τα οποία κυμαίνονται από € 10 εκατ. έως € 16 εκατ., σε μηνιαία βάση και το συνολικό ποσό προς ανάκτηση θα μπορούσε να φτάσει τα € 80 εκατ. περίπου με βάση μία εκτιμώμενη περίοδο αναμονής 5 μηνών. Σημειώνεται ότι η επίπτωση για τη ΔΕΗ περιορίζεται στο μισό, καθώς ήδη η ΔΕΗ, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων, συμψήφιζε υποχρεώσεις εκ της συμμετοχής της στον ΗΕΠ με απαιτήσεις από Φ/Β σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε ποσοστό 50% των απαιτήσεων αυτών.
Σε επίπεδο προ φόρων, η μείωση της κερδοφορίας, χωρίς την εφάπαξ επίπτωση περιορίστηκε στα € 24,2 εκατ. (€ 140,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι € 165 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015), λόγω της βελτίωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών και των χαμηλότερων αποσβέσεων.
Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη χωρίς την εφάπαξ επίπτωση διαμορφώθηκαν σε € 91,4 εκατ. έναντι € 105,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.
Έσοδα
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2016 κατά € 248,8 εκατ. ή 8,5% και διαμορφώθηκε σε € 2.664,5 εκατ. έναντι € 2.913,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας το α΄ εξάμηνο του 2016 κατά € 296,7 εκατ. έναντι του α΄ εξαμήνου του 2015 (€ 2.531,4 εκατ. έναντι € 2.828,1 εκατ.) λόγω:
– της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,8%,
– της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων, καθώς και
– των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων.
Τέλος, στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 31,3 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό έναντι € 24,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.