ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα δημόσια νοσοκομεία. Οπως αναφέρει το iatronet.gr, με νέα προκήρυξη, η οποία παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, το υπουργείο Υγείας ζητεί 23 στελέχη για τα εξής νοσοκομεία:

Διοικητές για το «Σκυλίτσειο» Χίου, τα νοσοκομεία Πέλλας και Ανατολικής Αχαΐας.

Αναπληρωτές διοικητές για το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, το «Κοργιαλένειο Μπενάκειο», το «Γ. Γεννηματάς» της Αθήνας, το νοσοκομείο Νάουσας, το ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, το νοσοκομείο Λαμίας, το «Χατζηκώστα» Μεσολογγίου και το νοσοκομείο Ληξουρίου.

Ζητούνται, επίσης, διοικητές και αναπληρωτές για μία σειρά νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των οποίων η θητεία των διοικήσεων λήγει έως το τέλος του έτους.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η κάλυψη θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας των ήδη υπηρετούντων.
Πρόκειται για τους διοικητές των νοσοκομείων «Κοργιαλένειο Μπενάκειο», «Αγία Σοφία» – «Αγλαΐα Κυριακού», «Τζάνειο», Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, Μεσσηνίας, Φιλιατών και Λακωνίας και τους αναπληρωτές διοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων «Ιπποκράτειο» Αθήνας, «Αχιλλειοπούλειο» Βόλου, «Γ. Παπανικολάου» Κύμης – Χαλκίδας – Καρύστου – Κύμης, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων και «Παναγία η Βοήθεια» Πάτρας.

Απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την επιτροπή για την επιλογή του υποψηφίου είναι διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες Υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων Υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.

Συνεκτιμώνται, επίσης, εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες Υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες Υγείας.

Γλώσσες

Απαιτείται τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.

Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί πενταετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια δεκαετία τουλάχιστον, επαγγελματική διαδρομή, κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση και τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

Η προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων του υποψηφίου που απαιτούνται για τη θέση, θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν είναι τα εξής:

Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).

Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α/2007).

Δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση.

Αιτήσεις

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις θέσεις και σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν και ακολούθως προσκαλεί σε συνέντευξη του υποψηφίους οι οποίοι κατά την κρίση της, συγκεντρώνουν τα περισσότερα προσόντα.

Στη συνέχεια καταρτίζει τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης ο οποίος περιλαμβάνει σε αύξουσα σειρά, διπλάσιο αριθμό επιλεγέντων από τον αριθμό των υφισταμένων προς πλήρωση θέσεων.