Η «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Τη δέσμευση ότι θα εξοφληθεί το 50% των απαιτήσεων των προμηθευτών αμέσως μόλις εγκριθεί η συμφωνία εξυγίανσης και ολοκληρωθεί η συναλλαγή προβλέπει το σχέδιο διάσωσης.

Όπως αναφέρεται στην ενημερωτική επιστολή προς τους προμηθευτές για τις βασικές αρχές του σχεδίου διάσωσης, η νέα εταιρεία, στην οποία θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Μαρινόπουλος, Ξυνός, Express M και Πειραϊκόν, θα καταβάλει άμεσα μετά την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης και την ολοκλήρωση της συναλλαγής «τα μεταφερόμενα υπόλοιπα των προμηθευτών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών».

Η αποπληρωμή θα αφορά στο 50% των απαιτήσεων, με βάση τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης. Για την εξόφλησή τους θα χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρει η ενημερωτική επιστολή, το νέο ομολογιακό δάνειο, ύψους 362 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες με εγγύηση της Σκλαβενίτης και τα 125 εκατ. ευρώ που θα βάλει στη νέα εταιρεία συνολικά η Σκλαβενίτης.

Μετά την υπογραφή του MoU μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και την υπογραφή συμφωνίας ενδιάμεσης χρηματοδότησης, το επόμενο βήμα είναι η παροχή συναίνεσης από τουλάχιστον το 60% των πιστωτών επί της συμφωνίας εξυγίανσης ώστε να κατατεθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στο αρμόδιο δικαστήριο για έγκριση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο 60% να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον το 40% των ενέγγυων πιστωτών (οι τράπεζες στην προκειμένη περίπτωση). Η έγκριση από το δικαστήριο αναμένεται να δοθεί με βάσει το χρονοδιάγραμμα πριν τις 14 Οκτωβρίου.

Οι προμηθευτές καλούνται να δηλώσουν ως τις 26 Σεπτεμβρίου στην PriceWaterhouseCoopers τις κατ’ αρχήν προθέσεις τους για παροχή ή όχι συναίνεσης επί των βασικών αρχών της συμφωνίας εξυγίανσης.

Όσοι συναινέσουν επί της αρχής θα ενημερωθούν αναλυτικά για την τελική μορφή της συμφωνίας η οποία αναμένεται να υπογραφεί στο διάστημα μεταξύ 26 με 28 Σεπτεμβρίου και θα κληθούν σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της ώστε να είναι εν συνεχεία δυνατή η υποβολή της στο αρμόδιο δικαστήριο ως την 30η Σεπτεμβρίου.

Τι μεταφέρεται στη νέα εταιρεία

– Όλα τα ακίνητα, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέματα καθώς και τα ταμειακά διαθέσιμα.

– Τα ποσοστά που κατέχει ο όμιλος Μαρινόπουλου στις εξής εταιρείες: Μαρκέτα ΑΕ, Παλαμάρης ΑΕ (μαζί με τη θυγατρική της Top House AE), Κρόνος Καρακίτσος ΑΕ, Ζεύξη ΑΕ και Chris Cash and Carry.

– Οι απαιτήσεις των εταιρειών Μαρινόπουλος ΑΕ, Ξυνός ΑΕ, Express M ΑΕ και Super Market Πειραικόν ΑΕ. από τρίτους, επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα.

– Οι προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού.

– Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τραπεζικά ιδρύματα.

– Το 50% των χρεωστικών υπολοίπων προμηθευτών σε κάθε μια από τις τέσσερις προαναφερθείσες αλυσίδες super market.

– Το σύνολο των οφειλών προς εκμισθωτές ακινήτων και εταιρείες leasing για ενεργές μισθώσεις ακινήτων.

– Το σύνολο των ενεργών συμβάσεων μισθώσεων και υπομισθώσεων σε εμπορικές στοές.

– Οι οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και το Δημόσιο με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και διακανονισμούς.

– Όλοι οι εργαζόμενοι με ενεργές την 30η Ιουνίου συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας καθώς και όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με το καθεστώς των Α.Π.Υ/Τ.Π.Υ. Μαζί τους μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις.

– Η σύμβαση ενδιάμεσης χρηματοδότησης που έχει υπογραφεί με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, την Σκλαβενίτης και τους υφιστάμενους μετόχους των υπό εξυγίανση εταιρειών.

Η ενδιάμεση χρηματοδότηση

Ως την 30η Νοεμβρίου, όταν και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των παραπάνω στοιχείων στη νέα εταιρεία θα τρέχει η συμφωνία ενδιάμεσης χρηματοδότησης συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Εξ αυτών τα 55 εκατ. ευρώ αποτελούν νέα χρηματοδότηση από τράπεζες (σ.σ τα 15 είναι εγγυημένα από τη Σκλαβενίτης), η Σκλαβενίτης βάζει 15 εκατ. ευρώ και οι υφιστάμενοι μέτοχοι των τεσσάρων υπό εξυγίανση εταιρειών το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.