ΙΟΒΕ : ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ΚΑΤΑ 1,4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ!

Tη σημαντική θετική επίδραση που θα έχει η ανάπλαση του πρώην αεροδρομίαυ στο Ελληνικό εξετάζει μελέτη που δημοσιοποίησε χθες το ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα λειτουργίας που θα δημιουργήσει αναμένεται να φθάσουν στα 2,4 δισ. ευρώ ετησίως προς τα τέλη της εξεταζόμενης περιόδου 2016-2041.
Τα έργα ανάπλασης του Ελληνικού και του παράκτιου μετώπου του Αγίου Κοσμά θα οδηγήσουν σε αύξηση του ΑΕΠ σε όλη τη διάρκεια του επενδυτικού προγράμματος (2016-2041), φθάνοντας στo τελευταίο έτος (2041) στα 7,4 δισ. ευρώ (2,4%), δηλαδή το ΑΕΠ τη χρονιά εκείνη θα είναι κατά 7,4 δισ. ευρώ πάνω από το επίπεδο που θα είχε αν δεν πραγματοποιηθεί η επένδυση. Αντίστοιχα, η επίδραση της ανάπλασης σε όρους απασχόλησης αναμένεται να ξεπεράσει στο τέλος της περιόδου τις 90 χιλ. θέσεις εργασίας.
Με βάση τον προτεινόμενο σχεδιασμό, στο Μητροπολιτικό Πόλο θα φιλοξενούνται ποικίλες χρήσεις, όπως κατοικία, τουρισμός – αναψυχή, εμπόριο, γραφεία, περίθαλψη, εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτισμός, πρότυπες αστικές υποδομές, πρόνοια και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Η εκμετάλλευση των υποδομών του Μητροπολιτικού Πόλου για αυτές τις επιμέρους χρήσεις εκτιμάται ότι δημιουργεί έσοδα λειτουργίας (σε όρους κύκλου εργασιών), τα οποία ανέρχονται, σταδιακά μέχρι το 2041, σε 2,4 δισ. ευρώ, ενώ κατά μέσο όρο στη διάρκεια της 25ετίας υπολογίζονται σε 1,4 δισ. ευρώ, ετησίως.
Άμεσα οφέλη θα προκύψουν και από τα δημοσιονομικά έσοδα του έργου, τα οποία δεν περιορίζονται στο τίμημα για τη μεταβίβαση των μετοχών, αλλά επεκτείνονται και σε πόρους από άμεση και έμμεση φορολόγηση της οικονομικής δραστηριότητας και του πρόσθετου πλούτου που θα δημιουργηθεί.
Τα φορολογικά έσοδα από την κατασκευαστική δραστηριότητα και τη λειτουργία των επιμέρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναμένεται να πλησιάσουν τα 14,1 δισ. ευρώ συνολικά στην 25ετία (κατά μέσον όρο 563 εκατ. ευρώ ετησίως).
Σε μακροοικονομικό επίπεδο οι παράγοντες ζήτησης που συνδέονται με την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου (εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος, δημιουργία εισοδημάτων από τη λειτουργία του έργου, ενίσχυση τουριστικών εισπράξεων από το εξωτερικό) αναμένεται να επιφέρουν υψηλότερο ΑΕΠ σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου οι παράγοντες ζήτησης εκτιμάται ότι οδηγούν το ΑΕΠ της χώρας σε επίπεδο κατά 5,4 δισ. ευρώ ή 1,7% υψηλότερο σε σύγκριση με το επίπεδο που θα έχει το ΑΕΠ αν δεν πραγματοποιηθιεί το έργο. Επιπλέον οι παράγοντες προσφοράς που εκφράζονται από την αύξηση της παραγωγικότητας και της δυνητικής παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας αναμένεται να ενισχύσουν το ΑΕΠ κατά 2 δισ. ευρώ (+0,6%) στο τέλος της περιόδου και το τελευταίο έτος, το 2041, το ΑΕΠ αναμένεται να είναι κατά 7,4 δισ. ευρώ αυξημένο, λόγω της επένδυσης.
Η απασχόληση αναμένεται ότι θα αυξάνεται διαχρονικά σε όλη τη διάρκεια κατασκευής, ενώ προοδευτικά θα τίθενται σε λειτουργία οι διάφορες εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό η απασχόληση στην περιοχή αναμένεται να ξεπεράσει τα 25 χιλιάδες άτομα στα μέσα της δεκαετίας του 2030, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη θα συντηρεί σε ετήσια βάση περί τις 21.000 θέσεις εργασίας.
Τελός η μεταβίβαση των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.» – η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 915 εκατ. ευρώ τμηματικά βάσει χρονοδιαγράμματος την περίοδο 2016-2026- μειώνει άμεσα το χρέος χωρίς να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το τίμημα θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του χρέους.